Established in 2001, ELITEX started as a factory for manufacture of socks. Three years later, in 2004 we added to our production line manufacture of underwear –boxers, bikini, blouses, leggings and sleepwear – pyjamas and nightgowns. Presently we are proud to say that we are a manufacturer of quality products completely responding to the customers` highest demands.

Our Products


We own the specialized equipment and we have the qualified staff needed for the complete production process, consisting of: incoming control of fabrics, cutting, knitting, sewing, ironing, softening, outgoing control, packing and expedition of ready made production.

About us

Our factory is situated in a 4-floored building of 3000 sq.m. within Western Industrial zone in the city of Ruse, Bulgaria.

View more

Contact

Visit our online shop

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„ЕЛИТЕКС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-4813

Договор №: BG16RFOP002-2.089-4813-C01

Наименование на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Дата на сключване на договора: 27.10.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 27.01.2022 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Русе

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 50 000.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.

Размер на финансирането от Съюза (в лева): 50 000.00 лв.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които през 2019 г. са реализирали оборот от минимум 500 000 лв., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.089-4813-C01

СЪОБЩЕНИЕ ЕЛИТЕКС